Contenuto principale

Kontrole in kazni

Družba Trieste Trasporti d.d. lahko izvaja kontrole na vozilih in preveri uporabo veljavne vozovnice. Kontrole opravlja pristojni kontrolor, ki se izkaže s specifično službeno izkaznico.

Kontrolor, ki opravlja funkcijo javnega uslužbenca, lahko od potnika zahteva osebni dokument za ugotavljanje njegove istovetnosti v primerih, ko smatra, da je to potrebno. Če potnik noče izročiti dokumenta, kontrolor lahko uvede ustrezne postopke za ugotavljanje njegove istovetnosti, pri čemer lahko od potnika zahteva, naj izstopi iz vozila, in pokliče na pomoč varnostne organe.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti na vozilih javnega potniškega prometa se uvedejo upravne kazni po deželnem zakonu 23/2007, ki je bil spremenjen z deželnim zakonom 13/2014, kot je opisano v nadaljevanju:

VRSTA PREKRŠKA ZNIŽANA DENARNA KAZEN ZVIŠANA DENARNA KAZEN
Potnik nima vozovnice 70,00 EUR (+ plačilo vozovnice po navadni ceni poleg stroškov postopka) 210,00 EUR (+ plačilo vozovnice po navadni ceni poleg stroškov postopka)
Terminska vozovnica, kateri je potekel rok veljavnosti
Potnik je vozovnico validiral ob vstopu kontrolorja
Nevalidirana vozovnica
Večkrat validirana vozovnica
Ponarejena vozovnica
Potekla mesečna vozovnica
Drugi prekrški, ki jih je ugotovil kontrolor
Kršitev avtobusnega reda 35,00 EUR (poleg stroškov postopka) 106,00 EUR (poleg stroškov postopka)

Potnikom, ki so večkrat storili isti prekršek v enem koledarskem letu, bo kontrolor povišal upravno kazen za polovico predvidenega zneska.
Če je potnik pozabil mesečno vozovnico (ki jo je redno izpolnil in validiral pred omenjeno kontrolo), jo lahko izroči v pregled v roku 5 dni od ugotovljenega prekrška na Uradu za kazni, ulica Lavoratori 2, 1. nadstropje, v Trstu. V tem primeru bo kazen znižana na 5,00 EUR.

Če kršitelj poravna kazen ob ugotovljenem prekršku oziroma najkasneje v roku 15 dni od prejema zapisnika o ugotovljenem prekršku in kršitelju, se uveljavi znižana denarna kazen (7. člen deželnega zakona 1/84).

Če potnik ne poravna kazni v roku iz prejšnjega odstavka, bo družba Trieste Trasporti uvedla postopek v skladu z deželnim zakonom 1/1984 in uveljavila zvišano denarno kazen.

Potnik lahko družbi Trieste Trasporti pošlje ugovor v roku 60 dni od prejema zapisnika o ugotovljenem prekršku.

Potnik lahko plača kazen ob ugotovljenem prekršku samemu kontrolorju ali:

  • s plačilom zneska na poštnem tekočem računu št. 21704325;
  • s plačilom zneska na Uradu za kazni.

Če bi potnik s svojim ravnanjem škodil premoženju družbe ali motil ostale potnike in voznika, bo prevoznik v skladu s pravili avtobusnega reda, poleg predvidenih kazni za omenjene kršitve, o tem obvestil pristojne institucije in varnostne organe ter zahteval povračilo morebitne nastale škode.