Contenuto principale

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti 2015

ORGANIZACIJA IN POLITIKA DRUŽBE

tuvTrieste Trasporti postavlja med prioritete zagotavljanje zadovoljstva stranke in prebivalstva, stanujočega na območjih, kjer je javni potniški prevoz zagotovljen. V sklopu svojih dejavnosti poseben poudarek zato namenja spoštovanju veljavnih predpisov s področja varstva okolja in varnosti pri delu, nenehnemu izboljševanju učinkovitosti svojega delovanja in preprečevanju onesnaževanja z zagotavljanjem za to potrebnih človeških in finančnih virov.

Poslovodstvo družbe Trieste Trasporti stremi k ohranitvi pridobljenega certifikata integriranega sistema vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in zagotavljanja varnosti tako, da poslovanje družbe prilagodi dobrim praksam drugih družb iz istega področja in družb skupine Arriva/Deutsche Bahn.

Sistemi vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in obvladovanja varnosti ter zdravja pri delu predstavljajo orodja, s katerimi si družba želi doseči zastavljene strateške cilje in izvesti tuzadevno politiko.

POLITIKA KAKOVOSTI

Odbor in odgovorne osebe za vodenje procesa si skupaj prizadevajo za izboljšanje sistema zaznavanja napak tako, da prilagodijo ali spremenijo nekatere mejne vrednosti trenutnih kazalcev oziroma uvedejo nove elemente za nadzor in analizo, predvsem s ciljem prilagoditve sistema referenčnim predpisom.

S funkcijo certificiranih sistemov vodenja so kazalniki »oddelka«, ki so bili posredovani in objavljeni na enak način kot kazalniki procesa, vedno aktivni. S pomočjo tega orodja zaposleni lahko vsak mesec preverijo stanje delovne uspešnosti in pripadajoče gospodarske parametre, ki bodo predvidoma upoštevani ob koncu leta na podlagi tabel, zajetih v pogodbi o dodatku plači za delovno uspešnost.

Cilji:

Zastavljene cilje družba želi doseči:

 • z vse večjo vključitvijo standardov ISO 14000 in OHSAS 18000 v sistem vodenja kakovosti s ciljem nenehnega izboljševanja integriranega sistema vodenja;
 • z večjo udeležbo zaposlenih s ciljem optimizacije pretoka informacij iz in v Funkcijo certificiranih sistemov vodenja, s čimer bi tudi zbirali in evidentirali vse pobude in dejavnosti za izboljšanje, ki jih je vsak oddelek uvedel posamezno za povečanje kakovosti ponujene storitve.

OKOLJSKA POLITIKA

Ob upoštevanju načel standarda UNI EN ISO 14001:2004 Trieste Trasporti namerava ohraniti in razviti takšno politiko, s katero želi ozaveščati vse svoje zaposlene o pravilnem ravnanju z okoljem.

Družba bo širši javnosti, na ustrezen način in z uporabo ustreznih informacijskih medijev, posredovala vse podatke povezane z glavnimi okoljskimi vidiki družbe.

Cilji:

Zastavljene cilje družba želi doseči:

 • z upoštevanjem evropske, državne, deželne in lokalne referenčne zakonodaje in predpisov;
 • s stalno skrbjo za vse komponente okolja (zrak, tla, podtla, voda in zvok), z upoštevanjem socialne stvarnosti referenčnega teritorija, z nadzorom porabljenih virov, skrbnim ravnanjem z odpadki in zmanjševanjem emisij iz poslovanja;
 • z oblikovanjem primernih orodij za nadzor in merjenje vplivov na okolje, ki predvidevajo med drugim redno preverjanje učinkovitosti vodenja in povezanih rezultatov. Pri tem bo družba upoštevala najboljše dosegljive in ekonomsko sprejemljive tehnologije, sestavila bo tudi načrte ravnanja v izrednih razmerah, postopke in operativna navodila, ki jih je treba sprejeti v primeru nesreč z morebitnimi škodljivimi posledicami za okolje;
 • z organizacijo programa okoljskega usposabljanja osebja, tako administativnega osebja kot voznikov, ki bo nemudoma seznanjeno z okoljskimi vprašanji, primerno usposobljeno ter okoljsko ozaveščeno;
 • z odobritvijo okoljsko trajnostne nabavne politike, ki sloni na racionalizaciji porabe pisarniške opreme in nabavi okolju prijaznega materiala.

POLITIKA VARNOSTI PRI DELU

Aktivno sodelovanje vseh zaposlenih je pomembno izhodišče za učinkovito obvladovanje varnosti in zdravja pri delu, kjer mora preventiva biti vedno v ospredju vsake poslovne dejavnosti, in to že od samega začetka . Cilj družbe je varovati vse tiste, ki delujejo v organizaciji, zmanjšati tveganja in vire tveganja za varnost pri delu, zmanjšati možnosti poškodb, zagotoviti hitro ter učinkovito ukrepanje v nujnih primerih, bodisi znotraj kot izven podjetja. Poslovodstvo družbe se zavzema za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev, kar predstavlja osrednji element delovanja družbe ter ima poseben strateški pomen glede na druge bolj splošne cilje. V ta namen nudi vsa potrebna sredstva za doseganje tega cilja.

Cilji:

Zastavljene cilje družba želi doseči:

 • z upoštevanjem varnostnih aspektov pri določitvi novih dejavnosti in spremembi že obstoječih dejavnosti;
 • z usposabljanjem, obveščanjem, ozaveščanjem vseh zaposlenih o pomenu varnosti in zdravja pri delu in s spodbujanjem le-teh k odgovornemu ravnanju ;
 • s spodbujanjem vsakega posameznika znotraj podjetja, da glede na svojo funkcijo in odgovornost sodeluje pri doseganju varnostnih ciljev in se s tem zagotavlja
  • vodenje družbe, sloneče na preprečevanju nesreč, poškodb ali poklicnih bolezni;
  • da so delovna mesta in vse organizacijske procedure usmerjene v nadzorovanje tveganj za zdravje in varnost, varovanju zdravja delavcev, premoženja podjetja, tretijh oseb in družbe, kjer podjetje deluje;
  • da so vsi delavci seznanjeni s tveganji družbe in ustrezno usposobljeni ter ozaveščeni glede posebnih tveganj pri opravljanju svojih nalog;
  • spodbujanje in okrepitev sodelovanja, tako znotraj kot izven podjetja, na področju varnosti in zdravja pri delu;
  • izpolnjevanje evropske, državne, deželne in lokalne referenčne zakonodaje in predpisov ter notranjih pravil;
  • da se v nujnih primerih ukrepa v skladu z vzpostavljenimi postopki.

ZAKONSKA UREDBA ŠT. 231/2001

Nadaljujejo se dejavnosti za posodabljanje organizacijskega modela upoštevajoč nove varnostne zahteve, ki jih predpisuje temeljni zakon, in za oblikovanje ter vpeljavo postopkov, ki jih določa zak. uredba št. 231/2001, v integrirani sistem vodenja. Modela sistema vodenja po standardih ISO 9001 in 14001 predstavljata sicer najprimernejši orodji za izpolnjevanje zahtev zakonske uredbe o vzpostavitvi sistema za preprečevanje prekrškov pri izvajanju organizacijskega modela.

S pridobitvijo certifikata o varnosti po standardu OHSAS 18001:2007 pa izpolnjujemo zahteve temeljnega zakona o varnosti pri delu (30. člen), ki se sklicuje na zakonsko uredbo št. 231.

USPOSABLJANJE

Upoštevajoč tipologijo storitve, ki jo Trieste Trasporti nudi, je vlaganje v človeške vire, v selekcijo in izobraževanje le-teh bistvenega pomena, češ da zagotavljanje kakovosti mora na prvo mesto postavljati človeka, šele potem interne predpise in pravila.

Izobraževalni programi, ki jih Trieste Trasporti organizira, predvidevajo tudi začetno usposabljanje in stalno izpopolnjevanje osebja, odgovornega za zagotavljanje varstva pri delu (imenovanega na podlagi zakonske uredbe št. 81/08), da je tako primerno osveščeno in seznanjeno z zadnjimi novostmi, kot to zahteva zakon.

Po analizi kazalcev sistema registracije in evalvacije opravljenih izobraževalnih programov sledi podrobno preverjanje pridobljenega znanja, kar omogoči primernejše načrtovanje izobraževanja zaposlenih in organizacijo specifičnih tečajev, ki so vsakič prilagojeni novim potrebam, kot to zahtevajo poslovne politike družbe.

TEMELJNA LISTINA

Vsako leto je Temeljna listina o storitvah sestavljena v italijanskem in slovenskem jeziku in objavljena na obeh osrednjih lokalnih časopisih. Na voljo je tudi pri okencih raznih javnih ustanov in v šolah.

Temeljna listina predstavlja temelj integriranega sistema vodenja v smislu zagotavljanja preglednosti in seznanjanja končnih uporabnikov s prioritetami družbe na področjih varstva okolja in varnosti. Letošnji cilji so v skladu s kazalniki integriranega sistema vodenja in z zavezanostjo, ki jo je družba jasno zapisala v Pogodbi o storitvah, k usklajevanju prizadevanj za kakovost in stalno izboljševanje storitev.

ODNOS S STRANKO – KAKOVOST LOKALNEGA JAVNEGA PREVOZA

Vsako leto izvedemo javnomnenjsko raziskavo (Customer Satisfaction in Mistery Client) za ugotavljanje zadovoljstva in pričakovanj uporabnikov ter njihovo zaznavo storitve lokalnega javnega prevoza tudi v smislu izpolnjevanja standarda UNI EN 13816 (Javni potniški prevoz – Opredelitev, cilji in merjenje kakovosti storitve).

V podjetju Trieste Trasporti se zato trudimo:

 • identificirati implicitna in eksplicitna pričakovanja uporabnikov o kakovosti storitve javnega prevoza;
 • identificirati obstoječo stopnjo kakovosti in področja, potrebna izboljšav;
 • opredeliti cilje v skladu s standardom UNI EN 13816;
 • oceniti uporabnikovo zaznavanje kakovosti storitve;
 • sestaviti in uvesti akcijski načrt za zmanjšanje razlike med ponujeno/zaznano kakovostjo in pričakovano/zaznano kakovostjo.

Za Trieste Trasporti je ohranjanje stalnega dialoga in stika s strankami in organizacijami potrošnikov ključnega pomena, da lahko družba pozna uporabnikova pričakovanja in občutek glede storitve javnega prevoza, ki jo podjetje nudi.

Zgoraj navedeni podatki in rezultati raziskav Customer satisfaction in Mistery Client dajejo poslovodstvu popolnejšo sliko o tem, kako stranke zaznavajo naše storitve.

ŠIRJENJE POLITIKE

Vodstvo družbe Trieste Trasporti želi osveščati zaposlene o pomembnosti kakovosti, odgovornega ravnanja z okoljem in varnosti in jih dejavnejše vključiti v obvladovanje teh tem. Prav tako si prizadeva, da so vsi zaposleni seznanjeni s poslovno politiko družbe, da jo dobro razumejo in izvajajo na vseh ravnih družbe.

Da bi zagotovili čim večje širjenje vsebin politike, se kopija tega dokumenta izobesi v vseh prostorih, ki jih delavci obiskujejo.

Z objavo tega dokumenta na spletnem mestu družbe in izobešanjem kopije le-tega v Uradu za stike z javnostjo omogočamo, da je politika družbe dostopna čim širši javnosti.

Certifikati integriranega sistema vodenja

 Certificati del Sistema Integrato